רשימת מרחבים
חומר לבחינה בלשון 01.11.2012
חומר לבחינה מס' אחת – יא3 – תשע"ג

הבנה : טקסט + שאלות הבנה – 20 נק'

הבעה: מטלת כתיבת חיבור – ארבע פסקות ראשונות של החיבור.
פסקה ראשונה – הצגת הנושא הכללי שמופיע במטלה+הטענה
פסקה שנייה – נקיטת עמדה ( תמיכה או התנגדות) + נימוק+ הסבר הנימוק
פסקה שלישית – נימוק נוסף שנועד לבסס את עמדתי+ הסבר לנימוק.
במידת הצורך ניתן לכתוב דוגמה לשם המחשת ההסבר .

תחביר :
סוגי משפטים
        - פשוט
-פשוט בעל נושא סתמי  

תפקידים תחביריים :
נושא, נשוא, נשוא מורחב , נושא סתמי, לוואי , תמורה, תיאור ומושא .

פועל : שבעת הבניינים , שלמים, מרובעים , הגופים בעברית, זמנים, שורשים .

תצורת השם : חמש דרכי תצורה : שורש+ משקל , בסיס+ צורן סופי, שאילה מלעז, הלחם בסיסים
ונוטריקון .