רשימת מרחבים
חוקי היסוד במדינת ישראל
 
 

חוקי היסוד במדינת ישראל

שנת חקיקה

שם חוק היסוד

ביטוי ערכי

תוכן

1958

הכנסת

יהודי ודמוקרטי (סעיף 7א)

הזכות לבחור ולהיבחר, שיטת הבחירות, חסינות ח"כים, ניהול הכנסת ופיזורה. סעיף 7א (סייגים להיבחרות), ועדות הכנסת, בעלי תפקידים, וכו'. לא עוסק בסמכויות ובתפקידי הכנסת.
יש סעיפים משוריינים
. הסעיפים המשוריינים מדברים על שיטת הבחירות בישראל (כלליות, שוות, ארציות, ישירות, חשאיות ויחסיות) ועל כך שחוק יסוד זה לא ניתן לביטול או שינוי ע"י תקנות לשעת חירום.

1960

מקרקעי ישראל

יהודי

קובע שאדמות הלאום היהודי (90% מאדמות המדינה), אינן ניתנות למכירה. אין סעיפים משוריינים.

1964

נשיא המדינה

דמוקרטי

קובע שבראש המדינה יעמוד נשיא ומשכנו בירושלים. ייבחר ע"י הכנסת ל-7 שנים ויכהן כהונה אחת. החוק מגדיר את תפקידיו וסמכויותיו. אין סעיפים משוריינים.

1975

משק המדינה

דמוקרטי

קובע כללים לגבי הטלת מיסים, ביצוע עסקאות בנכסי המדינה, קביעת חוק תקציב המדינה, הדפסת כסף ומטבעות. אין סעיפים משוריינים. (חוק יסוד נוסף לתקציב דו-שנתי עבור 2009-2010)

1976

הצבא

דמוקרטי

קובע שצה"ל הוא צבא המדינה, ואוסר על הקמת גוף חמוש אחר במדינה. קובע שהצבא כפוף לממשלה ולשר הבטחון. קובע את נוהל מינוי הרמטכ"ל. קובע שחובת הגיוס והשירות יהיו עפ"י החוק. אין סעיפים משוריינים.

1980

ירושלים בירת ישראל

יהודי

קובע כי ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל, והיא מקום מושבם של הנשיא, הממשלה, הכנסת וביהמ"ש העליון. אין סעיפים משוריינים.

1984

השפיטה

דמוקרטי

מגדיר את סמכויות בתי המשפטת ברמות השונות. עוסק במינוי שופטים, קובע את פומביות המשפט, ואת אי תלות הרשות השופטת. אין סעיפים משוריינים.

1988

מבקר המדינה

דמוקרטי

מגדיר את תפקיד וסמכויות המבקר (גם כנציב תלונות הציבור), את נוהלי בחירתו ואחריותו כלפי הכנסת. אין סעיפים משוריינים.

2001 (1992)

הממשלה

דמוקרטי

דן בכינון הממשלה, הרכבה, סמכויותיה וסדרי עבודתה. קובע כללים לרציפות פעילותה, להתפטרותה ולהפלתה. דן בהתקנת תקנות לשעת חירום. כל החוק משוריין. סעיפים משוריינים מיוחדים דנים בכך שחוק זה לא ניתן לביטול או שינוי ע"י תקנות לשעת חירום. בנוסף, חוק זה ניתן לשינוי רק ברוב מוחלט.

1994 (1992)

חופש העיסוק

יהודי ודמוקרטי

קובע את זכותו של כל אזרח או תושב במדינה לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. כל החוק משוריין. סעיפים מיוחדים – (א)בחוק קיימת פיסקת הגבלה האומרת שאי אפשר לחוקק חוק שסותר את חוק יסוד זה אלא אם כן עומד ב-3 התנאים. (ב)חוק זה אינו ניתן לשינוי אלא בחוק יסוד אחר שהתקבל ברוב של 61 ח"כים לפחות.
(ג) בחוק קיימת פיסקת התגברות שאומרת שניתן לחוקק חוק רגיל הפוגע בחופש העיסוק ברוב של 61 ח"כים.

1994 (1992)

כבוד האדם וחירותו

יהודי ודמוקרטי

מגן על כבוד האדם וחירותו, מגן על חלק מזכויות האדם – שמירה והגנה על החיים, הגוף, הכבוד, הקניין, החירות האישית, חופש התנועה, הפרטיות וצנעת הפרט. אין סעיפים משוריינים. בחוק קיימת פיסקת הגבלה שמגבילה את הכנסת מלחוקק חוקים שסותרים את חוק יסוד זה (אלא אם כן עומד ב-3 התנאים).