רשימת מרחבים
השוואה בין דמוקרטיות מבחינה מהותית ופורמלית

קריטריון

דמוקרטיה פורמאלית

דמוקרטיה מהותית

מובן צר של

דמוקרטיה מול

מובן רחב של דמוקרטיה

מובן צר (מינימלי) של הדמוקרטיה שכן:

א. רואה בה צורת ממשל או שיטת משטר בלבד.

ב. מכילה את הערכים והעקרונות הדמוקרטיים ההכרחיים בלבד.

ג. חלה בעיקר על התחום הפוליטי- מדיני

מובן רחב של הדמוקרטיה שכן:

א. רואה בה גם השקפת עולם ערכית בדבר האדם, החברה, המדינה, וזכויות האדם. ב.מבטאת ערכים ועקרונות הומניסטיים נוסף להכרחיים. ג. תפיסה החלה עלכל תחומי החיים. (לרבות חיי הפרט, המוסר וכלכלה)

דגש על תוכן או צורה

דגש עלהצורה הדמוקרטית (מסגרת של כללי משחק)

דגש עלהתוכן הערכי הדמוקרטי (השקפה של זכויות)

הגדרת הגישה

"דמוקרטיה ניהולית, המדגישה את הכללים ודרכי הניהול האופייניים לדמוקרטיה והמושתתת על שלטון העם".

"אידיאולוגיה הומניסטית-ליברלית בדבר האדם, החברה והמדינה היונקת רעיונותיה מתנועת ההשכלה".

העקרונות הדמוקרטיים

אותם מכילה הגישה

מכילה ערכים ועקרונות הכרחיים בלבד:

א. שלטון העם. ב. הכרעת הרוב. ג. הפרדת רשויות.

ד. שלטון החוק. ה. הסכמיות על כללי המשחק. ו. חירות חלקית (בחירות חופשיות וזכויות פוליטיות). ה. שוויון פורמלי (בעיקר פוליטי ובפני החוק)

מכילה ערכים ועקרונות הומניסטיים נוסף להכרחיים

א. כבוד האדם. ב. חירות. ג. שוויון ד. סובלנות.

ה. פלורליזם. ו. ובעיקר זכויות אדם, אזרח ומיעוטים.

היקף הזכויות והצדקתן

א. היקף חלקי:

בעיקר הזכויות הנוגעות להשתתפות בהליך המדיני: ( כלומר, חופש הביטוי הפוליטי לסוגיו): הזכות לבחור ולהיבחר, חופש האמונה, הדעה, הדיבור, העיתונות, הביקורת והמחאה, ההתארגנות וזכות למידע.

ב. ההצדקה:לא מתוקף הכרה בכבוד האדם ובחירות, אלא כדי לתת משמעות לגיטימית להכרעות הרוב, שהרי בלעדי חופש ביטוי בסיסי למיעוט, אין משמעות להכרעת הרוב.

א. היקף מלא:

ישנה חפיפה מלאה בין זכויות האדם והאזרח לבין המובן המהותי של דמוקרטיה. כל זכויות האדם, האזרח והמיעוט נכללות בגישה.

ב. ההצדקה: מתוקף תפיסת האדם כיצור אוטונומי ותבוני העומד במרכז ההוויה, וכפועל יוצא מתוך מחויבות לכבוד האדם, לחירותו ולערכו השווה.

עקרון דומיננטי

עקרון שלטון הרוב

עקרון השמירה על זכויות האדם, האזרח והמיעוט.

מיהו דמוקרטי

לפי הגישה

גם קבוצות שאינן מזוהות עם הדמוקרטיה המהותית באופן מובהק, כגון קבוצות דתיות. (א. רביצקי, התרגול עמ' 91 )

רק קבוצות ליברליות המזוהות גם עם זכויות אדם, אזרח ומיעוט. . (א. רביצקי, התרגול עמ' 91 )

תכלית הגישה

שמירה על יציבות חברתית- מדינית, בין קבוצות שונות החיות במשותף. (א. רביצקי+ ר. גביזון, התרגולים עמ' 91 -92)

אושר היחיד ושמירה על זכויותיו.

אופי המדינה שתיטה ליישם את הגישה

בעיקר מדינה רב- תרבותית ורבת שסעים שבה חיות גם קבוצות לאו דווקא דמוקרטיות.

מדינה המאופיינת בהסכמה רחבה על ערכי הדמוקרטיה הליברלית.