11th grade English-Letter to parents
חשוב לי מאוד להסביר לכם את השינויים שחלו במבחן הבגרות באנגלית.

כל תלמידי יא' בארבע וחמש יחידות אנגלית, יבחנו החל מהשנה הבאה, בבחינת בגרות בספרות אנגלית.

בבחינת חמש היחידות, התלמידים יידרשו ללמוד לבחינת הבגרות: שבעה שירים וסיפורים קצרים ומחזה אחד. בבחינת ארבע היחידות, התלמידים יידרשו ללמוד שבעה סיפורים קצרים ושירים ברמה נמוכה יותר. פרט לסיפור אחד ושיר אחד, יתר החומר יהיה שונה לחלוטין מבחינת הבגרות של חמש היחידות. לכן, תלמיד שיירד מחמש יחידות לארבע יחידות, יצטרך להשלים את כל החומר של ארבע היחידות.

הפיצול בחומר יתרחש בסימסטר ב' של כיתה י'. עד לסוף כיתה י', הקבצות האנגלית חייבות להיות סופיות.

חשוב להבין שבמדינת ישראל, רוב התלמידים נבחנים ברמות של שלוש וארבע יחידות באנגלית. חמש יחידות באנגלית נחשבת לרמה מוגברת.

5 יחידות באנגלית ייתנו בונוס לאוניברסיטה של 25 נקודות. ארבע יחידות לעומתן, ייתנו בונוס של 12.5 נקודות לאוניברסיטה. הבונוס יינתן בשני המקרים רק למי שיעברו את הבחינה בציון שעולה על 60 נקודות.

מסיבה זו, עדיף שהתלמידים יקבלו ציון מצוין בארבע יחידות ולא ציון ביינוני בחמש יחידות.

כל האוניברסיטאות מקבלות תלמידים ברמות של ארבע ו/או חמש יחידות כאחד.

צוות האנגלית ביצע חלוקה מקצועית וסופית של התלמידים ליחידות האנגלית השונות. לחמש יחידות באנגלית נבחרו רק התלמידים שיכולים להוציא ציון טוב בבגרות חמש יחידות באנגלית.

לכן אתם נדרשים שלא לנסות לשכנע מורים לאנגלית להעביר תלמיד מארבע היחידות לחמש היחידות. ההחלטה נעשתה משיקולים מקצועיים בלבד.

ילד שעדיין מתעקש לעלות לחמש יחידות נגד החלטות הצוות באנגלית, יצטרך להגיע לפגישה עם נחמה - הרכזת הפדגוגית ודבי - הרכזת האנגלית, שבה הוא יתחייב בכתב, לקחת אחריות בלעדית על הצלחתו או כשלונו בבחינת הבגרות.

אני מקווה לזכות לשיתוף פעולה מצדכם, בטיפול בילדים הבאים לערער על היחידות באנגלית אליהן שובצו. אנא קחו בחשבון, שכבר עכשיו אותרו ילדים שנמצאים כעת בחמש יחידות בניסיון לקדם אותם לרמה הנדרשת, אולם במידה והם לא יגיעו לרמה הנ"ל, הם יורדו לארבע יחידות בהקדם לפני שהם יספיקו להפסיד את החומר הנדרש.